Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

• Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.
Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-
yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-
na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa’daki çocukluğunun geçti-
ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı. (Ömer Seyfettin)

• İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

• Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:
........................................ u-
çurtma değil,
........................................ uçurt-
ma;
........................................ müdafa-
a değil,
........................................ müda-
faa;

• Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul¬lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.
........................................ Edirne’
nin...
........................................ Ankara’
dan...
........................................ 1996’
da...